Disclaimer

Dit is de Disclaimer van Familieberichten. Deze Disclaimer is van toepassing als u gebruik maakt van de website, diensten, producten en applicaties van Familieberichten. Lees deze zorgvuldig door voordat u Familieberichten gaat gebruiken.

Wie is Familieberichten?

NDC Mediagroep BV (hierna: Familieberichten) is een landelijk online platform waarop familieberichten en met name rouwadvertenties, kunnen worden gemaakt en geplaatst in een landelijke of lokale krant, of als online herinneringsplek kan worden ingericht. Via dit platform kunnen geïnteresseerden zoeken op, onder andere, namen van mogelijke betrokkenen. Het hoofdkantoor van Familieberichten bevindt zich in Leeuwarden aan de Sixmastraat 15 en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 01016748.

Algemeen

Naast deze Disclaimer zijn ook de Gebruikersvoorwaarden, het Privacy – en cookiebeleid en andere aanvullende regelgevende documenten die Familieberichten publiceert op de Familieberichten website van toepassing. Indien u niet akkoord gaat met de inhoud van deze documenten, dient u geen gebruik te maken van Familieberichten.

Familieberichten behoudt zich het recht voor deze Disclaimer zonder voorafgaande bekendmaking eenzijdig te wijzigen. De aanpassingen zullen per direct in werking treden tenzij anders vermeld. De bekendmaking geschiedt door publicatie op de Familieberichten websites. Wanneer u na de aanpassingen gebruik blijft maken van Familieberichten, impliceert dit dat u deze wijzigingen onherroepelijk aanvaardt. Het is dan ook verstandig om deze Disclaimer regelmatig te raadplegen. Indien wezenlijke wijzigingen zijn aangebracht zal voor een meer opvallende kennisgeving worden zorggedragen, bijvoorbeeld door een bericht op de website en/of via email.

Waarop is de Disclaimer van toepassing?

Deze Disclaimer is van toepassing op alle overeenkomsten, alle aanbiedingen en alle diensten van Familieberichten tenzij anders aangegeven. Afwijkingen van deze Disclaimer zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met u zijn overeengekomen.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

Familieberichten is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van de inhoud van haar websites of van websites die met de website van Familieberichten zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyper(text)link(s) of metatag(s). Familieberichten is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik of de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op haar websites beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies. Familieberichten is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van diensten en/of informatie van derden, die via de Familieberichten websites worden aangeboden.

Familieberichten is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met haar websites, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Familieberichten.

Familieberichten garandeert niet dat de op de website aangeboden informatie en materiaal up to date, compleet en/of accuraat is. Familieberichten garandeert ook niet dat de op haar websites aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. Familieberichten garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in de website hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij u aan contact met ons op te nemen. Familieberichten is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan Familieberichten.

U vrijwaart Familieberichten tegen alle aanspraken van derden voor schade die zij (stellen te) hebben geleden als gevolg van:

a) het gebruik van informatie op een of meerdere Familieberichten websites die door u of door in uw opdracht handelende (rechts-)personen is geplaatst;

b) die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de Familieberichten websites.

Deze Disclaimer is aangepast op 20 juli 2017.